Kiinnostukset ovat vahvuuksien laji, joka motivoi ja suuntaa muiden vahvuuksiemme käyttöä. Kiinnostukset, samoin kuin osaaminen, voidaan jakaa yleisiin kiinnostuksiin tai tiettyyn ammattialaan tai työhön liittyviin kiinnostuksiin. Kiinnostuksia on tärkeä kartoittaa etenkin ammatinvalintatilanteessa. Ammatinvalintaa ja uraa voidaan tarkastella erilaisten teorioiden kautta, ja niihin perehdyt lyhyesti myös tällä videolla sekä lisämateriaalien kautta. Tällä videolla tutustut myös kiinnostusten merkitykseen ja hyödyntämiseen työelämän erilaisissa tilanteissa ja työn tuunaamisen välineenä.

Oheisen videon avulla voit tehdä / teettää innostun ja osaan -nelikenttäharjoituksen. Videolla annetaan ohjeet tehtävän tekemiseen sekä kerrotaan nelikentän ”tulkinnasta” ja tulosten käsittelystä. 

Lataa Innostun ja osaan -nelikentän harjoituslomake alta tehtäväpankista. 

UUTTA! Lataa tästä Innostun ja osaan -nelikentän variaatio/tulkinnat opiskeluun/koulunkäyntiin liittyen (Sanna Wenström)

Kiinnostuksiin liittyviä harjoituksia

Lisätietoa ohjauksesta 

Lisälukemista ohjauksesta

Peavy, R. V. (2004). Sosiodynaaminen näkökulma ja ohjauksen käytäntö. Teoksessa J. Onnismaa, H. Pasanen, & T. Spangar (toim.), Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3 (S. 16 – 47). Jyväskylä: PS-Kustannus.

Peavy, R. V. (2006). Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Helsinki: Psykologien kustannus.
Vehviläinen, S. (2014). Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus.

Videomateriaalia ohjauksesta

​Heikkinen, J. & Häkkilä-Ruottinen, S. (2017). Osallisuutta vahvistava yksilöllinen ohjaus. Ammattiopisto Luovi. https://livestream.com/ammattiopistoluovi/events/6960238

Karvonen, R. (2015). Ohjaaminen ja kohtaaminen opiskelijatyössä. Ammattiopisto Luovi.
https://livestream.com/accounts/14887034/events/4574064

Sanna Vehviläisen sivuilla avoimia videoita ja artikkeleita ohjauksesta ja ohjausvuorovaikutuksesta https://ohjausosaajat.fi/materiaalit/

Linkkejä ja lisätietoa 

TE-palveluiden AVO-testi
https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml
Sivustolta on linkkejä myös mm. Ammattinetti/Työmarkkinatori-palveluihin.

Tietoa koulutusaloista
OPH:n sivusto https://osaan.fi/#/

Kiinnostuksiin liittyviä lähteitä 

​Holland, J.L. (1959). A theory of vocational choice. Journal of Counseling Psychology, 6(1), 35–45.

Hollandin tyypit (pdf)

McLeod, J. (2009). An introduction to councelling. (4th edition). UK: McGraw-Hill.

Peavy, R. V. (2004). Sosiodynaaminen näkökulma ja ohjauksen käytäntö. Teoksessa J. Onnismaa, H. Pasanen, & T. Spangar (toim.), Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3 (s. 16 – 47). Jyväskylä: PS-Kustannus.

Peavy, R. V. (2006). Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Helsinki: Psykologien kustannus.

Savickas, M. L. (2002). Career construction: A developmental theory of vocational behavior. Teoksessa D. Brown & Associates (toim.) Career choice and development (4th edition). San Francisco, CA: Jossey-Bass, 149–205.

Vanhalakka-Ruoho, M. (2015). Toimijuus ja suunnanotto elämässä. Teoksessa P. A. Kauppila, J. Silvonen & M. Vanhalakka-Ruoho. Toimijuus, ohjaus ja elämänkulku. Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology, 11, (s. 39 – 54). https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1747-8/urn_isbn_978-952-61-1747-8.pdf