Luontaisten kyvykkyyksien taustateoria

Luontainen kyvykkyys (engl. talents, abilities) tarkoittaa vahvuuksia, jotka sananmukaisesti ovat meille ”luontaisia” eli muodostavat tietynlaiset ihmisen toiminnan lähtöasetukset. Kyvykkyys on raakamateriaalia erilaisten taitojen ja osaamisen kehittämiselle. Kyvykkyyksiin liittyy monenlaisia luontaisia vahvuuksia, joiden ”sopivuus” kuitenkin riippuu tilanteesta ja ympäristöstä. Siksi luontaiset kyvykkyydet ovat tilannesidonnaisia vahvuuksia. 

Keskeisin luontaisen kyvykkyyden osa-alueista on temperamentti. Temperamentti tarkoittaa synnynnäisiä, vahvasti perinnöllisiä ja läpi elämänkaaren melko pysyviä ominaisuuksia, joilla on biologinen pohja.

📚 VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksessa temperamenttiin perhdytään syvällisesti Liisa Keltikangas-Järvisen kirjan avulla. Valitse yksi seuraavista luettavaksesi:

 • Keltikangas-Järvinen, L. (2016). ”Hyvät tyypit”. Temperamentti ja työelämä. Helsinki: WSOY.
 • Keltikangas-Järvinen, L. (2009). Temperamentti, Ihmisen yksilöllisyys. Helsinki: WSOY.
 • Keltikangas-Järvinen, L. (2008). Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. Helsinki: WSOY

Kaksi muuta teoreettista lähestymistapaa luontaisten kyvykkyyksien osa-alueella ovat luontaiset ajattelutaipumukset Jungin teorian mukaan sekä lahjakkuuden lajit Gardnerin teorian mukaan. 

Luontaiset ajattelutaipumukset perustuvat Jungin syvyyspsykologiseen teoriaan ihmisen ajattelun osatekijöistä. Jungin teoria ei siis ole temperamenttiteoria. Luontaisiin ajattelutaipumuksiin voit halutessasi perehtyä Kari Helinin (2014) kirjan ”Ihmisten erilaisuus. 16 tyyppiä työelämässä” avulla (ks. lähteet). Luontaiset ajattelutaipumukset heijastuvat erityisesti vuorovaikutuksessa. 

Voimakehäkorteissa on huomioitu myös erilaia lahjakkuuden lajeja. Niistä löytyy myös runsaasti vapaasti saatavilla olevaa verkkomateriaalia. Halutessasi voit perehtyä Gadnerin alkuperäisteokseen ”Frames of mind” tai Kari Uusikylän uutuuskirjaan ”Lahjakkuus” (ks. lähteet). 

Oheisen videon (kesto 33:23) avulla saat yleiskuvan luontaisten kyvykkyyksien osa-alueesta. 

Luontaisista kyvykkyyksistä voit lukea kirjan Kaikilla vahvuuksilla luvusta ”Luontainen kyvykkyys”

Osiokohtainen tehtävä: Temperamenttitoteemi


Lataa Mieli ry:n sivulta Temperamenttitoteemi-harjoitus (linkki sivulle). Valitse sinua parhaiten kuvaava ”temperamenttieläin” tai rakenna oma toteemisi. Voit myös keksiä itse oman eläimesi. 

Kysymykset oppimispäiväkirjaan

 • Pohdi valitsemasi Keltikangas-Järvisen kirjan perusteella, miksi ymmärrys temperamentista on tärkeää juuri sinun työtehtäväsi kannalta? Miten voit hyödyntää työssäsi ymmärrystä temperamenteista?
 • Minkälaisia henkilökohtaisia oivalluksia tutustuminen temperamenttipiirteisiin herätti?
 • Kuvaile omaa temperamenttiasi eri piirteiden valossa. Kytke tähän tarkasteluun myös temperamenttitoteemi-harjoitus. 

Kyvykkyyksiin liittyviä lähteitä

​Temperamentti

VOIMAKEHÄ®-mentorien blogeja

Lahjakkuus

 • Gardner, H. (1983). Frames of mind: the theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.
 • Gordon, C. (2004). Oletko älykkäämpi kuin luulet? Yli 150 testiä, joilla opit löytämään älykkyytesi kaikki puolet. Hämeenlinna: Karisto.
  • Kirja on jäsennetty Gardnerin teorian mukaisesti, ja sen harjoituksia voi soveltaa eri-ikäisten opiskelijoiden/oppilaiden kanssa
 • Uusikylä, K. (2020). Lahjakkuus. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Kaprio, J. (2006). Lahjakkuuden monet ulottuvuudet. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, 122(23), 2871-7. https://www.duodecimlehti.fi/duo96176​

Luontaiset ajattelutaipumukset

​Muut lähteet

Bakker, A. B., & van Woerkom, M. (2018). Strengths use in organizations: A positive approach of occupational health. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 59(1), 38-46. https://doi.org/10.1037/cap0000120
Buss, A.H., & Plomin (1975), R. A temperament theory of personality development. New York: Wiley.

Jung, C. G. (1985). Unia, ajatuksia, muistikuvia. Helsinki: WSOY.

Keltikangas-Järvinen, L. (2009). Temperamentti – persoonallisuuden biologinen selkäranka. Teoksessa R.-L. Metsäpelto & T. Feldt, T. (toim.), Meitä on moneksi: persoonallisuuden psykologiset perusteet (s. 49 – 69). Jyväskylä: PS-kustannus 

​Thomas, A. & Chess, S (1996) Temperament. Theory and practice. Bunner/Mazel Basic Principles into Practice Series, vol. 12. New York, NY: Brunner Mazel.