Taitojen ja osaamisten taustateoria

Taidot ja osaaminen voimakehän osa-alueena tarkoittavat jollakin tapaa hankittuja, opittuja ja potentiaalisesti kaikkien kehitettävissä olevia asioita. Muut vahvuudet tukevat taitojen ja osaamisten hankkimista ja kehittämistä.

Voimakehän näkökulmasta on oleellista erottaa taidot ja osaaminen (skills) muista vahvuuden lajeista. Kaikki työelämässä tarvittavat valmiudet eivät ole taitoja ja osaamisia! Tästä syystä lue tarkoin seuraavat kirjoitukset ja raportit (linkit avautuvat artikkelin nimeä klikkaamalla).

Voimakehässä keskitymme tarkastelemaan erityisesti yleisiä työelämätaitoja ja niiden tunnistamista ja hyödyntämistä työelämässä. Keskeisenä käsitteenä Voimakehään liittyy myös käsite osaamisidentiteetti, eli ihmisen käsitys itsestään osaajana muuttuvassa työelämässä. 

Perehtyäksesi tarkemmin osaamisidentiteettiin, lue seuraavat kirjoitukset: 

Katso myös seuraava video (kesto 20:37), jossa Laura Paaso (ent. Halonen) kertoo tarkemmin taitojen ja osaamisten osa-alueesta voimakehässä. 

Kirjassa Kaikilla vahvuuksia on taidot ja osaaminen käsitelty luvussa ”Taidot ja osaaminen”

Osiokohtainen tehtävä: Osaamisen mindmap 

Mitä osaan? Missä olen hyvä? Mistä kaikkialta osaamista kertyy ja miten sitä voidaan hyödyntää työelämässä? 

Pysähdy pohtimaan omaa osaamisidentiteettiäsi Osaamisen mind map -tehtävän avulla piirtämällä se joko paperille tai sähköisesti esimerkiksi flinga.fi-alustalla. Tehtävän tarkoituksena on tunnistaa omaa osaamista laaja-alaisesti sekä sitä, mistä ja miten kyseinen osaaminen on hankittu. Osaamisen visuaalisoimisen kautta on myös helpompi hahmottaa eri asioiden ja kokonaisuuksien välisiä suhteita. 

Hahmottele ensin miellekartta elämänkentästäsi. Eri osa-alueita voivat olla esim. perhe, ystäväpiiri, työ ja harrastukset. Seuraavaksi pohdi millaista osaamista ja taitoja olet hankkinut tai kehittänyt toimiessasi näillä eri osa-alueilla ja kirjaa ne miellekarttaan. 

Kysymykset oppimispäiväkirjaan

  • Pohdi omaa urapolkuasi. Oletko tehnyt osaamisesi kehittämiseen liittyviä valintoja tietoisesti vai liittyykö polkuusi suunnittelemattomia sattumia joilla on ollut merkitystä urasi kannalta? 
  • ​Tarkastele osaamisen mind mapin pohjalta, miten eri elämän osa-alueilla hankitut taidot ja osaamiset kytkeytyvät nykyiseen työhösi tai mitä hyötyä niistä voisi olla?
  • Pohdi myös, mikä merkitys yleisillä työelämätaidoilla on ollut työhistoriasi varrella?​

Taitoihin ja osaamiseen liittyviä lähteitä

Ahokallio-Leppälä, H. (2016) Osaaminen keskiössä. Ammattikorkeakoulun uusi paradigma. Acta Universitatis Tamperensis 2127. Tampere University Press. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/98404/978-952-03-0005-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Helakorpi, S. (2005). Työn taidot. – Ajattelua, tekoja ja yhteistyötä. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 2/2005. Hämeenlinna: HAMK.

Heinilä, H., & Honkanen, E. (2020). Sosiaalinen sirkus ja valokuva opiskelijan osaamisidentiteetin vahvistajana valmentavissa koulutuksissa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 22(3), 31-47. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/99274 Jokinen, L. (2019). Osaamisidentiteetti muodostuu ihmisten yhteisössä – sosiaalinen verkosto osaamisidentiteetin rakennusympäristönä.

Leveälahti, S., Nieminen, J., Nyyssölä, K., Suominen, V. ja Kotipelto S. (toim.) 2019. Osaamisrakenne 2035. Alakohtaiset tulevaisuuden osaamistarpeet ja koulutuksen kehittämishaasteet – Osaamisen ennakointifoorumin ennakointituloksia. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2019:14.

OECD (2020). OECD Future of Education and Skills 2030. Conceptual learning Framework. Transformative competencies for 2030.  ttps://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/transformative-competencies/Transformative_Competencies_for_2030_concept_note.pdfOpetushallitus 2019. Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2019:3.

Ruohotie, P. (2002). Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatus. Helsinki: WSOYPro.

Tynjälä, P. 2010. Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa. Teoksessa C. Collin, S. Paloniemi, H. Rausku-Puttonen & P. Tynjälä (toim.). Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. Helsinki: Wsoy Pro, 79–95. 

World Economic Forum 2018. The Future of Jobs Report 2018.